สถานะการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2567

# สถานะดำเนินงาน สังกัด โรงเรียน
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนพญาไท
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนราชวินิต
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดโสมนัส
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราครัย
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดชนะสงคราม
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดหนัง
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนดาราคาม
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนประถมนนทรี
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนวัดมหาบุศย์ พิทักษ์ถาวรคุณ
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนวัดราชาธิวาส
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนมหรรณพาราม
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตาราม
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนวัดสวนอนันต์
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กท1) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กท2) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กท2) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กท2) โรงเรียนปทุมคงคา
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กท2) โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.กท2) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
34 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
35 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
36 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) CBR ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
37 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
38 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
39 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา
40 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนศุภวรรณ
41 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
42 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
43 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนอนันตา
44 สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
45 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (สกร.กทม.) สกร.สะพานสูง
46 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (สกร.กทม.) สกร.ตลิ่งชัน
47 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (สกร.กทม.) สกร.จตุจักร
48 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (สกร.กทม.) สกร.ลาดกระบัง
49 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (สกร.กทม.) สกร.พญาไท
50 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (สกร.กทม.) สกร.บางกอกน้อย
51 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา (สอศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก