ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ในโซนพื้นที่เขตดินแดง พร้อมทั้งแสดงคำแนะนำด้านสุขภาพ

หน่วยบริการ/โรงเรียนเรียนรวม/เรียนร่วม/โรงพยาบาล