คุณค่าร่วม

1. ใส่ใจในบริการ
2. ความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษาพิเศษ
3. การทำงานร่วมกันเป็นทีม
4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ