การสมัครเรียน

    ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีความบกพร่องมารับบริการได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการขอรับบริการ

 1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และผู้ปกครอง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
 5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารรับรองความิพิการ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เป็นต้น

คุณสมบัติผู้มาขอรับบริการ

 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
 8. บุคคลออทิสติก
 9. บุคคลพิการซ้อน
 10. อายุตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป ถึง อายุ 18 ปี

สมัครได้ที่ 4645 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง, Bangkok, Thailand, Bangkok