เป้าประสงค์

ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู เชื่อมต่อตามความต้องการจำเป็นพิเศษ อย่างเต็มศักยภาพและผู้เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร